MEDDELANDEN

Verksamhetsplan för året 2013

508, Lappfjärdsnejdens Jaktvårdsförening

VERKSAMHETSTANKE:

En jaktvårdsförening är en självständig aktör vars verksamhet grundar sig på eget initiativ av jägare som betalat jaktvårdsavgift enligt lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Varje jaktvårdsförening har ett eget geografiskt verksamhetsområde.
Jaktvårdsföreningarnas verksamhet står under Finlands viltcentrals ledning och tillsyn.
Jaktvårdsföreningen svarar för främjandet av en hållbar vilthushållning inom sitt verksamhetsområde, främjar och organiserar jägarnas frivilligarbete samt sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för den.

Jaktvårdsföreningen offentliga förvaltningsuppgifter och övriga uppgifter definieras i 14 § i viltförvaltningslagen.

A. VERKSAMHETENS FRAMTIDA RIKTLINJER OCH HUVUDMÅL

Jaktvårdsföreningens primära uppgifter är att i stöd av gällande reglemente och lag sköta de uppgifter som Finlands Viltcentral ålägger jaktvårdsföreningen.
Jaktvårdsföreningen anordnar statens skytteprov, handleder föreningarna i deras verk-samhet, anordnar jägarexamensskolning samt annan nödig skolning och rådgivning.
Jaktvårdföreningen ger olika utlåtanden och rekommendationer, samt förordar föreningar-nas ansökningar om olika jaktlicenser.
Jaktvårdsföreninmgen skall var den instans dit de lokala jaktföreningarna kan vända sig till i olika frågor i anslutning till jakt och viltvård.
Jaktvårdsföreningen upprätthåller en egen hemsida för att stöda ovanstående. Jaktföreningarna erbjuds möjlighet att mot en skälig avgift få en egen ruta i hemsidan.

B. ÅRETS VERKSAMHETSPLAN

1. FÖRVALTNING

Jaktvårdsföreningens förvaltning leds av styrelsen. Styrlesens ordförande kallar till ett antal möten under året i enlighet med föreliggande behov.

2. REPRESENTATION (jvf:s representanter vid olika tillfällen)

Jaktvårdsföreningen representeras vid olika tillfällen av ordföranden och verksamhetsledaren. Vid förfall för någon av dessa utser styrelsen medlem av styrelsen i dennes ställe.

3. LEDNING AV VERKSAMHET

Den dagliga verksamheten leds av verksamhetsledaren, som är tjänsteman i Finlands Viltcentral.

4. KONTOR
Jaktvårdsföreningen disponerar inget eget kontor. Möten hålls på brandstationen i Lappfjärd i mån av möjlighet.

5. JÄGAREXAMEN (examenstillfällen, examinatorer)

Under året ordnas 2 examenstillfällen , vid behov flera. Jaktvårdsföreningen har 5 st godkända examinatorer för mottagande av jägarexamen.

6. JÄGARKURSER

Under året ordnas 1-2 jägarexamenskurser om behov föreligger och antalet anmälda är tillräckligt. Kurserna ordnas i samarbetet med Medborgarinstitutet och draga-re är daniel Korpihalkola.

7. SKJUTPROV (anordnande av skjutprov, examinatorer för skjutprov)

Skjutprov ordnas på skjutbanorna i Lappfjärd, Tjöck och Sideby, 6-7 gånger vid var-dera skjutbanan under sommaren. Ett tillräckligt antal utbildade och godkända skjutprovsövervakare finns (46 st), och deras behörighet sträcker sig till år 2015.

8. ÖVERVAKNING AV JAKT (övervakningsåtgärder, samarbete med polis, gränsbevakning, jaktföreningar)

Jajtövervakning ornas i sedvanlig ordning. För ändamålet finns 10 st utbildade och godkända jaktövervakare.

9. UTBILDNING, RÅDGIVNING (utbildningstillfällen, kurser, älgmöten, rådgivning, ungdomsverksamhet, jägarkvällar, anskaffning av utbildningsmaterial)

Utbildning och rådgivning ordnas under året fortlöpande när behov finns. Aktuellt under året är ett seminarium om små hjortdjur, en uppföljare till det gångna årets älgseminarium. Jaktvårdföreningens medlemsföreningar kallas under året till ett älgmöte i slutet av sommaren.

10. VILTVÅRDSFRÄMJANDE (vård av livsmiljöer, skadeförebyggande åtgärder, försöksverksamhet för viltvård, fångstkurser, viltvårdsrådgivning)

Jaktvårdsföreningen kan vid behov erbjuda avskräckningsmedel för hjortdjur (Trico) åt markägarna.

11. SKÖTSEL AV VILTSTAMMAR (viltinventeringar och uppföljning av viltstammar, stora rovdjursobservationer, förvaltnings- och jaktplaner)

Under året är strävan att anlägga 3-4 nya vilttrianglar samt att aktivera skötseln av de befintliga. Vilttrianglarna är speciellt viktiga för uppföljningen av skogsfågelbestånden.

12. SRVA-VERKSAMHET

Jaktvårdsföreningens SRVA-kontaktpersoner och ekipage bistår polismyndigheten i alla under året förekommande fall eller rovdjurskonfliktsituationer.

13. ÄLGBANA OCH ÖVRIGA SKJUTBANOR (upprätthållande av skjutbana, övningsskjutningar, tävlingar)

Jaktvårdsföreningen upprätthåller sin egna skjutbana i lappfjärd och utför mindre grundförbättringar vid denna. Vid banan avläggs statens skjutprov, anordnas träningar på stående och löpande älgfigur

14. INFORMATIONS- OCH PR-VERKSAMHET (pressmeddelanden, intressegruppsmöten, kontakter till jaktföreningar och jaktsällskap, utmärkelser)

Jaktvårdsföreningen ordnar intressegruppmöte med företrädare för markägarna inför hjortdjurslicensansökningarna. Deltar även i samarbetsmöte med Närpesnejden och föreningar från finska Pohjanmaa runt älgförvaltning. Övrigt informations- och PR-verksamhet vid behov.

15. ÖVRIG VERKSAMHET (förslag, initiativ, anskaffning av egna medel)

EKONOMIPLAN 2013

EGENTLIG VERKSAMHET
Intäkter föregående år

Sammanlagt Förverkligat föregående år
Statsanslag (bidrag) 6220 5465
Jägarexamen 380 240
Jägarkurser
Skjutprov 3300 3300
Skjutbana för älg
Övriga intäkter
Intäkter sammanlagt 9145 9145

 

Kostnader

 

Förvaltning 2920 2916,68
Representation 0  0
Ledning av verksamhet 1600 1456,14
Kontor 200 200,60
Jägarexamen
Jägarkurser
Skjutprov 2200 2372,23
Jaktövervakning
Skolning 600 1088,45
Viltvård 100
Skjutbana för älg 800 638,05
Övriga kostnader 200 100
Kostnader sammanlagt 8520 8872,45
Egentlig verksamhet, inkomst-/utgiftsrest 625 272,55

 

MEDELANSKAFFNING

 

Intäkter

Övriga skjutbanor
Skytte- och tävlingsverksamhet
SRVA-verksamhet
Övriga intäkter 30 30
Intäkter sammanlagt 30 30

 

Kostnader

Övriga skjutbanor
Skytte- och tävlingsverksamhet 50 50
SRVA-verksamhet
Övriga kostnader 600 846,73
Kostnader sammanlagt 650 896,73
Medelanskaffning, inkomst-/utgiftsrest -620 -838,65

 

Räkenskapsperiodens över-/underskott 5 -594,18

 

Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening - http://www.ljf.fi.

Scroll To Top