MEDDELANDEN

Verksamhetsberättelse 2012

Jaktvårdsföreningens område omfattar Kristinestads kommun


Styrelsen
Namn
Personlig suppleant
Verksamhetsperiod


Ordförande:
Viceordförande:
Medlemmar:
Kurt Lillhannus
Raimo Östergård
Daniel Korpihalkola
Leif Hammarberg
Paul Hautaviita
Folke Hed
Lars Hinders
Tom Berglund
Stefan Rosendahl
Miika Östergård
Eddy Häggblom
Patrik Skogman
Patrik Berglund
Sten-Ole Häggqvist
Guy Grindgärds
Göran Berglund

2012-2014
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2014
2012-2014
2012-2015
2012-2015
Medlem som representerar markägarorganisationer

Namn
Bo-Göran Dahlgren
Personlig suppleant
Tomas Teir
Verksamhetsperiod
2012-2015


Av Forststyrelsen utsedda medlem (JL 8 § avsedda områden)

Verksamhetsledare
Kassör
Verksamhetsgranskare
Suppleanter
Jarl Bergkulla
Jarl Bergkulla
Heimo Norrgård och Göran Uppstu
Henrik Bergström och Krister Landgärds


Styrelsen hade 4 möten, jaktvårdsföreningen hade 1 möte.
Jaktvårdsföreningens representant vid regionmötet var Kurt Lillhannus, Kristinestad och suppleant Göran Uppstu, Kristinestad.

Vid förhandlingar som sammankallats av Finlands viltcentrals region
representerades jaktvårdsföreningen av:
Jarl Bergkulla (Kust-Österbottens Viltråd) och Folke Hed (förvaltningsplaner)

Jaktvårdsföreningen svarar för främjandet av en hållbar vilthushållning inom sitt verksamhetsområde, främjar och organiserar
jägarnas frivilligarbete samt sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för den.

JAKTVÅRDSFÖRENINGENS OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER
Viltförvaltningslagen 14 §

1. Jägarexamen
Jägarexamenstillfällen hölls 3 gånger under året. 7 personer godkändes i examen

2. Skjutprov
Möjlighet att avlägga skjutprov erbjöds vid skjutbanorna i Lappfjärd, Tjöck och Sideby vid 20 olika tillfällen. Sammanställning som bilaga.

3. Deltagande i terrängundersökningar som avses i 25 § i viltskadelagen
Jaktvårdsföreningens utsedda skadegranskare deltog i terrängundersökning gällande älgskador på plantskog 2 ytor.

4. Övervakning av jakt
Jaktövervakningen på jaktvårdsföreningens område har handhafts av 10 st av Finlands viltcentral godkända jaktövervakare.
Verksamhetsledaren har tillkallat polismyndigheten i ett fall av misstänkt jaktbrott, varvid polisen tog hand om utredningen. Fallet är veterligen inte upklarat

JAKTVÅRDSFÖRENINGENS ÖVRIGA UPPGIFTER
Viltförvaltningslagen 14 §

1. Främja hållbar vilthushållning
Föreningarna främjar hållbar vilthushållning i fråga om egna föreningsvisa begränsningar och fridlysningar. De flesta föreningarna har även aktiv viltvård genom vinterutfodring, där de använda utfodringsmängderna är betydande.

2. Främja hållbar, säker och etiskt godtagbar jakt

 • givna utlåtanden
 • rekommendationer. Styrelsen kallade föreningarnas representanter till ett diskussionstillfälle om älgstammens struktur före hjortdjursjakten 2012. Arbetet på att finna en gemensam rekommendation fortsätter, nu även i samarbetet med Närpesnejden och föreningarna i Bötom ,Storå och Teuva.
 • direktiv

3. Främja viltvården, viltbeståndens hållbarhet och livskraft, skötseln av viltets livsmiljöer och förebyggandet av skador som orsakas av viltet

 • skötsel av livsmiljöer
 • uppföljning av hjortdjursstammarna. Genomfördes i form av markräkning första veckoslutet i mars. Föreningarna i Tjöck samt Lappfjärds Jaktklubb flygräknade även älgstammen.
 • småviltsinventeringar (vilttrianglar, sjöfåglarnas punktinventering osv.) Vilttriangelinventering i Tjöck.
 • uppföljning av stora rovdjursstammarna (jvf:s rovdjurskontaktpersoner). Rovdjurskontaktpersoner har varit Folke Hed och Paul Hautaviita, vilka mottagit rapporter och för jaktvårdsföreningens del uppdaterat observationerna i TASSU-systemet
 • uppföljning av övriga viltstammar. Övriga viltstammar har räknats i samband med hjortdjursjakten hösten 2012 samt flygräkning på c. 18.000 ha vintern 2012 och markräkning för resten av området
 • åtgärder för förebyggande av skador


4. Producera expert-, utbildnings- och rådgivningstjänster med anknytning till jakten, vilthushållningen och viltet samt att ge information och sköta kommunikationen i fråga om dessa tjänster

 • förberedande kurser för jägarexamen. Kurs på finska har hållits av styrelsemedlemmen Daniel Korpihalkola, 13 deltagare, varav 5 st godkändes vid examamenstillfälle
 • skolningstillfällen, kurser. Ett flertal kurser och tillfällen har ordnats. Verksamhetsledaren deltog i en 3-dagarskurs för verksamhetsledare i Tammerfors hösten 2012. Kurs för rovdjursinventerare och spårgranskare hölls hösten 2012 på Kantilena. Dessutom var deltagarna många vid seminariet om älgförvaltning i Närpes där viltforskningen och Malmsten från Sverige höll föredrag. Verksamhetsledaren deltog sommaren 2012 i ett gemensamt möte med övriga verksamhetsledare och viltycentralen
 • ungdomsarbete. Jaktvårdsföreningen är medlem i jaktlerduvan r.f., vars främsta uppgift är att syssla med ungdomsarbete. Jaktlerduvan r.f. arrangerade i slutet av maj 2012 jaktstig vid Eidet skjutbana i Närpes, som arrangörer verkade Lappfjärdsnejden och Närpesnejden. Från lappfjärdsnejden bistod c. 15 funktionärer i arrangemanget, som lockat c. 150 deltagare.
 • Meddelanden. Jaktvårdföreningen har per e-post löpande informerat jaktföreningarna om aktuella saker samt till dessa vidarebefordrat Viltcentralens olika meddelanden och information.
 • givna intervjuer. Verksamhetsledaren har gett 3 st intervjuer under året


5. Utföra andra uppgifter som föreskrivits för jaktvårdsföreningen eller som åläggs den av jord- och skogsbruksministeriet eller Finlands viltcentral.

STORA ROVDJURSASSISTANS, SRVA

 • SRVA- kontaktperson. Som SRVA-kontaktperson för södra området har Folke Hed fungerat, för mellersta området Tom Berglund och för norra området Lars Riissanen
 • samarbete med polis. SRVA-eftersöksekipage har under året ryckt ut åtskilliga gånger i samband med hjort- och älgkrockar (15 gånger). Samarbetet med polismyndigheten har löpt friktionsfritt under året. Rovdjursgranskningar 3 st.
 • samarbete med jaktföreningar. Samarbetet med jaktföreningarna har intensifierats, främst genom att mera information nu kunnat sändas sedan alla föreningar under året införts i e-postregistret.

SKJUTBANA
Jaktvårdsföreningen har en egen skjutbana i Lappfjärd. Under året har mindre förbättringsarbeten utförts på banan, dessutom har automatiken för löpande älgfiguren gåtts igenom och förbättrats.

FÖRTJÄNSTTECKEN, UTMÄRKELSER

 • beviljade förtjänsttecken (brons). Har inte beviljats
 • föreslagna förtjänsttecken. Inga förslag har avgetts
 • övriga utmärkelser

INTRESSEGRUPPSVERKSAMHET

 • samarbete med intressegrupper
 • deltagande i kommittéer

ÖVRIG VERKSAMHET

 • utlåtanden
 • förslag
 • initiativ
 • jvf:s egna tävlingar (skyttetävling, små rovdjurstävling mm.)

Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening - http://www.ljf.fi.

Scroll To Top